I Condes 10 er der en masse forbedringer og ny funktionalitet.  Denne artikel giver et overblik over den vigtigste ny funktionalitet.  Der er forbedringer over hele programmet, som forhåbentlig gør det lettert lettere at bruge, mange flere end det er muligt at beskrive i denne oversigt.

Udover hvad der er med i den første Condes 10 udgave vil endnu flere nye funktioner udkomme regelmæssigt.  Disse opdateringer er inkluderet i licensen i 3 år fra dens udstedelsesdato.

Condes udvikles på grundlag af en masse venlige tilbagemeldinger og forslag fra brugerne.  Sådanne tilbagemeldinger er afgørende for den fortsatte udvikling og forfatteren modtager meget gerne din e-mail med feedback.  Det har allerede resulteret i set stort antal forslag, og selv om de fleste forslag er særdeles nyttige, må man erkende, at det ikke har været muligt at indføre dem alle i Condes 10.  Det betyder ikke, at de er glemt.  Condes 10 er et fundament for videre udvikling så arbejdet fortsætter.

Banelægning

Banesymbol-dimensioner

Indstillingerne for banepåtryk: Banesymboler, dimensioner og farver osv var tidligere spredt i adskilige dialog-vinduere og menupunkter.  Alt dette er nu samlet i et enkelt dialog-vindue, så alle indstillinger findes ét sted.

Instillingerne er konfigurerbare individuelt for hvert canvas, så hvert canvas kan have sin egen opsætning.

Den nye Banepåtryks-symboler og Dimensioner-dialog åbnes via menupunktet Canvas / Banepåtryksymboler og Dimensioner.

Dialog-vinduet har 3 faner. Den første fane; Banepåtryksymboler håndterer symboler og dimenioner, som er specificeret i IOFs kortnormer.   IOF har forskellige kortnormer for de enkelte discipliner og en for sprint.  For at gøre det lettere at overholde normen kan man i Condes krydse af hvilken norm man vil bruge, og symboler og dimensionr for den norm bruges så automatisk.

Den anden fane, Yderligere Dimensioner og Skrifttyper giver mulighed for at konfigurere dimensioner, som ikke er specificeret i kortnormerne.

Den tredje fane, Banepåtryksfarve, bruges til at indstille farven for banepåtrykket.

For postnumre er størrelsen specificeret i IOFs kortnormer, så størrelsen indstilles på den første fane.  Skrifttyperne er derimod ikke specificeret af IOF, så de kan vælges på den anden fane.

Diamant-sløjfer (PHI-sløjfer)

Sløjfer bruges almindeligvis til at undgå hængning, for eksempel ved en samlet start.

Såkaldte “sommerfugle” (butterflies) er med i Condes 9.  En sommerfugl bruger en fællespost og har 2-6 grene.  Løberne løber de forskellige grene i forskellig rækkefølge og kommer tilbage til fællesposten efter hver sløjfe.

Condes 10 indfører “diamant”-sløjfer.  En diamant-sløjfe bruger TO fælles-poster: en indgangspost og en udgangspost.  Den har 3 grene: 2 grene fra indgangsposten til udgangsposten og en gren tilbage.  Løberne starter ved indgangsposten og tager de to fremadrettede grene i forskellig rækkefølge til udgangsposten, hvorfra den tilbagerettede gren bringer løberen tilbage til indgangsposten.

En bane med sommerfugle eller diamanter laves ved først at lave en normal bane.  Derefter tilføjes sløjferne til bagnen.  Dette gøres i banevinduet, som åbnes ved at bruge menuen Bane / Rediger bane, eller ved simpelthen at dobbelt-klikke på kortet.

Den viste bane har en diament med indgangspost 33 og udgangspost 31.  Dette giver to variationer: AB og BA, hvor AB tager posterne i rækkefølgen -33-62-32-31-40-33-41-31-, og BA tager grenene i omvendt rækkefølge, så det bliver -33-41-31-40-33-62-32-31-.

I Banelayout-editoren kan du vælge hviken af de to variationer, du vil se.  I udskriftsvinduet kan du vælge hvilke variationer, du vil printe.

Man kan blande sommerfugle og diamanter på samme bane.  Har man flere sommerfugle eller diamenter på en bane giver det flere variationer..

Man kan ikke lave sommerfugle eller diamanter på en stafetbane.

Vis alle poster

Når man redigerer en bane og man bruger “indsæt post”-værktøjet til at lægge poster på banen, vises cirklerne for allerede-eksisterende poster, så man kan vælge dem ved at klikke på dem.
Det kan imidlertid være nyttigt at se alle poster også når man ikke bruger dette værktøj.  Det er nu muligt.  Der er en ny knap i værktøjslinjen, som slår til/Fra om man ser alle poster (menu: Canvas / Vis alle poster dæmpet).  Når denne funktion er slået til, vises alle poster, som ikke re med på den aktuelle bane, dæmpet.

Banelængde-beregning langs vejvalg

Condes 9 har en “vejvalgs”-tilstand, hvor man kan tegne en “vejvalgs”-linje fra post til post.  Når banen er indstillet til det, bruges vejvalgslinjen til at beregne længden.

Condes 10 har endnu mere fleksibilitet. Nu kan du lave flere forskellige vejvalg mellem to poster.  Dette er nyttigt, for eksempel ved spritn-banelægning, hvor man har brug for at sammenligne forskellige vejvalg.  Vejvalgene vises i forskellig farve så du kan bruge et skærmpring til at illustrere et stræks vejvalgmuligheder.  Banelængden beregnes langs det korteste vejvalg.  Hvis samme vejvalg bruges på flere baner, genbruges også vejvalgene.

Forbudt rute

Forbudt rute symbolet kan nu roteres. Brug “rotér”-værktøjet når et forbudt rute symbol er valgt.

Banesymboler: Afgrænsningslinje, forbudt område og væskepost

Hvert enkelt banesymbol kan nu konfigureres, så det kun vises på én bane eller deles af alle baner og/eller canvas-er.

Afgrænsningslinje kun for banepåtryk

Afgrænsningslinje-symbolets stregtykkelse og farve er ikke længere konfigurerbare. Disse er nu en del af banepåtryks-laget, og stregtykkelse og farve er en del af kortnormen.  Man kan stadig lave linjer som grafikobjekter og ændre indstilingerne for disse – brug det nye grafikværktøj – Linje

Automatisk beskæring af krydsende delstræk

Når to delstræk krydser bliver den ene linje nu automatisk beskåret.  Tilsvarende, hvis et delstræk overlapper med et kontrolnummer bliver det automatisk beskåret.  Denne funktion kan slås til og fra i “Yderligere Dimensioner og Skrifttyper” fanebladet (menu Canvas / Banepåtrykssymboler og Dimensioner) .

MTBO Forbudt Rute

Der er nu et nyt værktøj til at tegne de zigzag-linjer, som bruges til at vise en forbudt rute på MTBO-baner.

Rogaine-baner

En ny banetype, Rogaine, er tilføjet.  En Rogaine-bane er næsten det samme som en pointløbsbane.  Forskellen er at Rogaine-banen automatisk indeholder alle poster, som findes i løbet, og at point-værdien for posterne sættes automatisk til værdien af kontrolnumeret rundet ned til nærmest multiplum af 10.

Banelayout-editor forbedringer

Postplacerings-statusmarkering

Postplacerings-statusmarkeringer bruges til at holde styr på markeringerne ude i skoven.  Condes 9 har 3 sådanne flag med faste navne.  I Condes 9 er der 5 markeringer, og man kan navngive markeringerne efter behov.

Post-vinduet

I post-vinduet er postbeskrivelses-fanen omorganiseret, så den har en “preview” af postcirklen. Det gør det lettere at checke, om postbeskrivelsen er lavet korrekt..

Der er også tilføjet “næste” og “forrige” pile, så man lettere kan skifte mellem posterne.

Linje-redigering

En more intuitive “elastik”-baset linjeredigerings-funktion bruges nu for afmærkede ruter for for vejvalgs-linjer.
Denne funktion bruger et “elastik” når man indsætter punkter på linjen.  Man kan tegne en vejvalglinje ved simpelthen at tegne linjen med musen.Man bruger sakse-værktøjet til at skære et stykke ud af delstræklinjen.  Klik én gang på linjen for at skære et 1 mm stykke ud, eller klik på linjen og træk musen for at skære et vilkårligt stykke ud af linjen.

OCAD-understøttelse

OCAD 12- og OCAD 2018-understøttelse

Condes 10 tilføjer understøttelse af kortfiler i OCAD 12 and OCAD 2018 format, inklusive OCADs layout-lag. Dermed er der understøttelse for OCAD-filer fra version 6 og nyere.

Postbeskrivelser

PDF-eksport

I postbeskrivelses-vinduet er der nu en knap til at eksporter de løse postbeskrivelser i PDF-format.

Layout af løse postbeskrivelser

Der er nu individuelle indstilliger til at styre den lodrette og vandrette afstand mellem postbeskrivelserne, når man udskriver løse postbeskrivelser.

Mere præcise dimensioner

Dimensionerne af postbekrivelser kan nu konfigureres ned til 1/100 mm. Tidligere var det 1 mm.

Grafik-layout

Farver

Farvekonfigurering (fx for banepåtryk og for grafikobjekter) skete i Condes 9 udelukkende som RGB (Rød Grøn Blå).  Condes 10 giver mulighed for at konfigurere farver i CMYK (Cyan Magenta Gul Sort).

Udskriftsområde

Udskriftsområde-rammer kan nu indstilles individuelt for hver bane, såvel som for hvert canvas.

Linje-objekter

Et nyt Linje-værktøj er kommet til. Dette værktøj erstatter Afgrænsningslinje-værktøjet og giver mulighed for at konfigurere linjetykkelse, farver, stipling osv.  Linje-objekter er grafik-objekter.  Afgrænsningslinjer findes stadig og er en del af banepåtrykket – dimension og farve styres som del af banepåtryks-indstillingerne.

Vidste du, at man kan styre “rækkefølgen” af grafikobjekter?  Dette giver mulighed for at styre om et grafikobjekt er over eller under et andet, når de overlapper hinanden.  Dette er et nyttigt redskab, som også giver mulighed for at lægge grafikobjekter ovenover eller nedenunder banepåtryks-laget, så grafikobjekter ikke dækker over vigtige detaljer i banepåtrykket.

Udskrivning og Eksport

Komprimér til ZIP-fil

Når man eksporterer til bitmap og EPS-filer, hvor der skabes en separat fil for hver bane (og bane-variation), findes der nu en ny “Komprimér til ZIP-fil” valgmulighed.   Denne funktion lægger alle de eksporterede filer i én ZIP-fil, så man ikke skal holde styr på en hel masse filer.

PDF-Eksport

Når man eksportere til PDF, kan man nu vælge at eksportere alle kort i én PDF-fil (som hidtil) eller at dele op i en PDF fil for hvert kort.

Banenavn på bagsiden af kortet

Denne funktion har nu yderligere valmuligheder, herunder indstilling af farven, der bruges til teksterne, samt hvilken af de to sider, der printes ført.  På nogen printere er det bedst at printe siden med mindst farve først og derefter den med mest farve.

Eksportér banedata til CSV-fil

En ny banedata-eksport er kommet til.  Formatet er CSV og dette format understøttes af en række løbsadministrationsprogrammer.

Løbsfil

Løbsdato

Når man skaber et løb, kan man nu indtaste løbets dato i et separat felt.  Hvis datoen indtastes, vises den i postbeskrivelserne og man kan vælge at vise den i tekstobjekter på kortet.

64-bit version

Når man arbejder med store bitmap-grafik-filer bruges der en masse af computerens hukommelse.  Et 32-bit program kan dog kun udnytte en begrænset mængde lager.  Når man har en 64-bit version af Windows, og en 64-bit version af et program er denne begrænsning stort set væk, og det gør det meget mere effektivt at arbejde med store filer. På en 64-bit Windows installeres automatisk en 64-bit version af Condes.  Til 32-bit versioner af Windows installeres en 32-bit version af Condes.